Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zavinená nehoda

Čo je zavinená nehoda?

Zavinená   nehoda  je dopravná nehoda, ktorú úmyselne alebo neúmyselne zavinila posudzovaná osoba. 

Postihy vinníka dopravnej nehody

Podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je možné za porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorých dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo spôsobí škoda na majetku, uložiť pokutu minimálne 150 eur a maximálne 800 eur a zákaz činnosti do 3 rokov. Dopravné nehody, ktoré vykazujú nižšiu nebezpečnosť, môžu byť riešené v blokovom konaní s pokutou do 650 eur. Náhrada vzniknutej škody je vecou dohody účastníkov dopravnej nehody, prípadne zmluvnej poisťovne.

Okrem toho podľa tohto zákona platia ďalšie postihy pre vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. Takémuto vodičovi môže byť uložená pokuta: 

  • 300 - 1 300 eur a zákaz viesť motorové vozidlá v trvaní 1 - 5 rokov, ak ide o dopravnú nehodu,

  • 200 - 1 000 eur a zákaz viesť motorové vozidlá až do 5 rokov, ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu.

Ďalšie postihy pre vinníkov dopravných nehôd sa odvíjajú od jednotlivých ustanovení Trestného zákona.