Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zákonom stanovená lehota

Čo je zákonom stanovená lehota?

Zákonom stanovená lehota, označovaná aj ako zákonná lehota, je časové obdobie, ktoré je stanovené zákonom na konkrétny úkon. 

Zákonom stanovené lehoty v poistení

Príkladom zákonom stanovených lehôt v poistení sú lehoty, ktoré platia pri výpovedi poistnej zmluvy. Zánik poistenia sa riadi podľa Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje, že: 

  • poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím, 

  • poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, pričom platí 8-denná výpovedná lehota, ktorej uplynutím poistenie zanikne, 

  • poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné   nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti a podobne.