Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Slovenská kancelária poisťovní

Čo je Slovenská kancelária poisťovní?

Slovenská kancelária poisťovní  je iné označenie pre Slovenskú kanceláriu poisťovateľov - právnickú osobu, ktorá bola zriadená zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zákon o PZP). 

Členmi Slovenskej kancelárie poisťovní sú poisťovne, ktorí sú oprávnení vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Úlohy Slovenskej kancelárie poisťovní

V súlade so zákonom kancelária:

  • spravuje poistný garančný fond,

  • vykonáva hraničné poistenie

  • zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti,

  • uzatvára dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektmi zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd,

  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti,

  • podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave a na predchádzaní poistným podvodom v poistení v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel,

  • vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti, 

  • vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti,

  • na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.