Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Hraničné poistenie

Čo je hraničné poistenie?

Hraničné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území SR, ktoré je vodič cudzozemského motorového vozidla povinný uzavrieť so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov. Hraničné poistenie sa vzťahuje iba na škodové udalosti, ktoré vznikli na území SR a na území iného členského štátu.

Táto povinnosť vyplýva vodičovi cudzozemského motorového vozidla zo zákona o PZP. Splnenie povinnosti kontroluje pri vstupe cudzozemského vozidla na územie Slovenskej republiky Polícia SR. 

Ako sa uzatvára hraničné poistenie?

Hraničné poistenie sa uzatvára pri vstupe na územie Slovenskej republiky zaplatením poistného, a to na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území SR, najmenej však na dobu 15 dní

O uzavretí hraničného poistenia sa vodičovi cudzozemského motorového vozidla vydáva potvrdenie o hraničnom poistení. Poistné za hraničné poistenie sa nevracia.

Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie sa považuje za splnenú, ak:

  • sa vodič na dobu prevádzky motorového vozidla na území Slovenskej republiky preukáže zelenou kartou platnou na území SR, 

  • ide o motorové vozidlo, na ktorého poistenie zodpovednosti sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi národnými kanceláriami poisťovateľov,

  • ide o motorové vozidlo, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu,

  • ide o motorové vozidlo uvedené v zozname motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti, odovzdanom členským štátom Európskej Komisii a kancelárii spolu s určením subjektu zodpovedného za náhradu škody spôsobenej prevádzkou týchto motorových vozidiel.