Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poplatok

Čo je to poplatok?

Poplatok je cena, ktorá vyjadruje hodnotu určitej služby alebo tovaru.  V poisťovníctve ide spravidla o poplatky, ktoré je klient  povinný platiť poisťovni. Ich výška je uvedená v poistnej zmluve alebo v sadzobníku poplatkov danej poisťovne.

Príklady poplatkov v poistení

V praxi môže ísť napríklad o poplatky za správu poistenia, poplatok za zrušenie poistnej zmluvy, poplatok za vyplatenie odbytného  a tiež rôzne druhy administratívnych poplatkov (napríklad pri mesačnej, štvrťročnej, polročnej či ročnej frekvencii platenia).