Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Odbytné

Čo je odbytné?

Odbytné, známe aj pod pojmom odbavné, je iný výraz používaný pre odkupnú hodnotu - tú  časť hodnoty poistenia, ktorú poisťovňa vyplatí pri zániku poistenia, a to v prípadoch a za podmienok bližšie stanovených poistnými podmienkami poisťovne. 

Odbytné  sa vypláca pri životnom alebo dôchodkovom poistení v prípade zrušenia poistenia pred koncom doby trvania poistenia, a to za predpokladu, že daný typ poistenia vytvára odkupnú hodnotu. Suma odkupnej hodnoty sa určuje podľa zásad poistnej matematiky a vypláca sa z hodnoty účtu poistníka pri jej spätnom odkúpení pred uplynutím doby platnosti poistnej zmluvy. 

Odbytné v životnom poistení

Odbytné sa uplatňuje pri výpovediach zmlúv životného poistenia, a to pri kapitálovom alebo investičnom poistení. Pri týchto typoch životného poistenia sa odkupná hodnota líši v závislosti od dĺžky poistenia. Rizikové poistenie zaniká bez výplaty odkupnej hodnoty, keďže toto poistenie neobsahuje sporiacu zložku. 

Odbytné nezodpovedá celkovému zaplatenému poistnému, ale zníženej rezerve poistného. Každé zrušenie životného poistenia znamená pre klienta finančnú stratu.