Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistník

Kto je poistník? 

Poistník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela  poistnú zmluvu  a na ktorú sa vzťahuje povinnosť platiť poistné.

V prípade, že je poistníkom fyzická osoba, musí byť plnoletá a spôsobilá na právne úkony. Poistnú zmluvu v tomto prípade podpisuje samotný poistník alebo ním splnomocnená osoba. Poistníkom môže byť  aj fyzická osoba - podnikateľ (napríklad živnostník) alebo právnická osoba  (obchodná spoločnosť, nezisková organizácia, občianske združenie a podobne). Pri právnických osobách podpisuje poistnú zmluvu štatutárny zástupca alebo ním splnomocnená osoba.

Poistník vs. poistený 

Poistník, ktorý poistnú zmluvu dojednáva, nemusí byť v každom prípade totožný s poisteným, na ktorého sa poistenie vzťahuje. Je to napríklad v prípadoch, že rodič uzatvorí úrazové poistenie pre svoje dieťa (rodič = poistník, dieťa = poistený) alebo zamestnávateľ poistí svojho zamestnanca na služobnú cestu (zamestnávateľ = poistník, zamestnanec = poistený).