Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Platba poistného

Čo je platba poistného?

Platba poistného znamená úhradu odplaty zo strany poistníka za prevzatie rizika zo strany poisťovne. 

Pri uhrádzaní poistného je potrebné používať údaje uvedené v poistnej zmluve. Ako variabilný symbol sa spravidla uvádza číslo poistnej zmluvy, ktorý slúži ako presný rozlišovací prvok  pre identifikáciu zmluvy i poisteného. Pri poistení sa využívajú rôzne spôsoby platieb, medziiným i inkasný príkaz či trvalý príkaz na úhradu. 

Splatnosť poistného

Jednorazové poistné a poistné za prvé poistné obdobie sú splatné najneskôr v deň vzniku poistenia. Každé následné poistné je splatné v prvý deň príslušného poistného obdobia.