Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Odstránenie následkov škody

Čo je odstránenie následkov škody?

Odstránenie následkov škody znamená uvedenie majetku alebo zdravia do stavu pred vznikom škody. S odstraňovaním následkov po poistnej udalosti sú spojené tzv. náklady na odpratávanie. 

Náklady na odpratávanie

V prípade odpratávacích nákladov môže ísť napríklad o náklady na odstránenie znečistenia cesty unikajúcim palivom, odstránenie sutín po poistnej udalosti, odpratávacie náklady vynaložené na odpratanie zvyškov poistenej zásielky postihnutej poistnou udalosťou a podobne. Náklady na odpratávanie sú spravidla súčasťou tzv. následnej škody, teda straty následne vyvolanej poistnou udalosťou. V niektorých prípadoch môže byť aj následná škoda predmetom poistenia, a teda aj poistnej náhrady.