Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neživotná poisťovňa

Čo je neživotná poisťovňa?

Neživotná poisťovňa je súkromná obchodná spoločnosť, ktorá podniká podľa Obchodného zákonníka a zákona o poisťovníctve a vykonáva svoju činnosť v odvetví neživotného poistenia

Odvetvie neživotného poistenia je určené v časti A Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorý tvorí prílohu zákona o poisťovníctve. 

Produkty neživotného poistenia

Poistné produkty neživotného poistenia majú za cieľ zmierniť alebo odstrániť škody na majetku a iných právach poisteného. Medzi takéto produkty patria: