Spoluúčasť pri havarijnom poistení


Dôležitými premennými tvorby ceny havarijného poistenia sú aj rozsah zvolenej poistnej ochrany a zvolená spoluúčasť. Tú si môžete vybrať z viacerých možností. 

Prečo je havarijné poistenie dôležité? 

Podstatou a zmyslom havarijného poistenia je ochrana vášho vozidla ako majetku. Havarijné poistenie je na rozdiel od povinného zmluvného poistenia dobrovoľné. Kryje náklady možných škôd spôsobených dopravnou nehodou, ale aj iným poškodením vášho auta, najmä vplyvom havárie, živlov, vandalizmu a krádeže.

Čo znamená spoluúčasť pri havarijnom poistení? 

Na cenu havarijného poistenia má vplyv viacero faktorov: 

  • vek a hodnota auta, 

  • typ a značka vozidla, 

  • bydlisko vodiča.  

Dôležitými premennými tvorby ceny havarijného poistenia sú aj rozsah zvolenej poistnej ochrany a zvolená spoluúčasť. Tú si môžete vybrať z viacerých možností. 

Všeobecne je spoluúčasť podiel poisťovne a poisteného na znášaní škody na poistenom majetku, v prípade havarijného poistenia na vozidle. Spoluúčasť vyjadruje, koľko zo škody bude hradiť poistený a koľko poisťovňa. Spoluúčasť môže mať viacero podôb, je vyjadrená buď percentuálne, alebo stanovenou fixnou sumou, alebo kombinovane. 

Možnosti spoluúčasti 

Najčastejšie je v rámci havarijného poistenia spoluúčasť vyjadrená percentuálnou hodnotou, ktorá presne definuje podiel úhrad škody. 

Spoluúčasť môže byť vyjadrená aj konkrétnou sumou, napríklad minimálnou zvyčajne vo vzťahu k nižším škodám.  

Suma môže ale byť daná aj fixne bez ohľadu na výšku škody. Pri kombinovanom vyjadrení spoluúčasti – percentuálne aj fixnou sumou – sa pri škode uplatňuje vyššia suma. 

Špeciálnou formou spoluúčasti poisteného na poistnom plnení pri havarijnom poistení je franšíza. Je to fixne dohodnutá suma limitujúca poistné plnenie. Ak výška škody nepresiahne výšku franšízy, poistné plnenie poisťovňa neposkytne. A naopak, ak je škoda vyššia ako dohodnutá výška franšízy, dochádza k poistenému plneniu v plnej výške. 

Limity spoluúčasti    

Väčšina poisťovní umožňuje výber výšky spoluúčasti, ktorá je súčasťou poistnej zmluvy. Výška spoluúčasti ovplyvňuje cenu havarijného poistenia. Matematicky platí, že čím je nižšia spoluúčasť, tým je vyššia cena poistného a naopak.  

Spoluúčasť môže byť v niektorých prípadoch aj nulová, znamená však zo všetkých možných variantov konkrétnej havarijnej poistky tú najdrahšiu. 

Pri akomkoľvek type spoluúčasti platí, že pri poistnej udalosti bude poistné plnenie zo strany poisťovne krátené o výšku spoluúčasti.  

Pri poistných udalostiach s nižšou škodou môže dôjsť k situáciám, že škoda je nižši ako dohodnutá spoluúčasť. Vtedy nedochádza k poistnému plneniu a škodu znáša poistený. 

 

Varianty výhodnosti spoluúčasti 

Všeobecne môžeme tvrdiť, že z pohľadu poisteného a spoluúčasti je najvýhodnejšia nulová spoluúčasť, kedy celú škodu znáša poisťovňa.  

Havarijná poistka s nulovou spoluúčasťou je ale zároveň aj najdrahšia.  

Spoluúčasť vyjadrená percentuálne sa matematicky oplatí pri nižších škodách, fixná spoluúčasť, naopak, pri vyšších. 

Druh a spôsob spoluúčasti treba v každom prípade zvážiť ako jeden z kľúčových parametrov havarijného poistenia.  

Pri porovnávaní rôznych ponúk rôznych poisťovní však zaváži každý jeden činiteľ tvorby ceny havarijnej poistky a ovplyvnenia jej výhodnosti. Vyberajte uvážlivo, tak, aby sa vám havarijné poistenie vyplatilo čo najviac. 

Prečo využiť naše služby?

Ponúkame vám havarijné poistenie s krytím všetkých rizík 

Havarijné poistenie uzatvoríte už do 2 minút 

Na výdavkoch za poistenie môžete ušetriť až 50 % 

S výberom vhodného kaska vám radi poradia naši špecialisti 

Poistenie vzniká dodaním ďalších dokladov a zaplatením poisteného

Ako u nás funguje porovnávanie

Základné údaje

Pre porovnanie cien havarijného poistenia stačí vyplniť niekoľko údajov o poisťovanom vozidle, jeho výbave a držiteľovi.

Zoznam ponúk

Zobrazíme vám vhodné ponuky overených poisťovní s uvedením ceny poistného, krytých rizík a tiež výšky spoluúčasti.

Spresňovanie

Pridaním doplnkových poistení alebo voľbou frekvencie platby môžete zobrazené ponuky a ceny ďalej spresňovať.

Uzavretie zmluvy

Po výbere vhodného poistenia kliknite na Poistiť sa, vyplňte požadované údaje a uzavrite zmluvu online alebo telefonicky.

porovnajto logo
Napíšte náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.