Každý účastník dopravnej nehody - teda osoba, ktorá sa zúčastnila na dopravnej nehode aktívne alebo pasívne, má v súvislosti s nehodou svoje povinnosti. Častokrát sa tieto povinnosti vzťahujú aj na svedkov nehody - teda vodiča okoloidúceho vozidla či chodca. 

Dopravná nehoda vs. škodová udalosť 

V prípade, že sa vám stala nehoda, z hľadiska nevyhnutnosti ďalších krokov by ste mali vedieť rozoznať, či išlo o dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť.   


Zákon o cestnej premávke definuje dopravnú nehodu ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej: 

 • sa usmrtí alebo zraní osoba, 

 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, 

 • uniknú nebezpečné látky alebo 

 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona.   

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak: 

 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti

 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo 

 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.  

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou. 

Jeden z najdôležitejších rozdielov medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou je teda výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách vrátane prepravovaných vecí alebo hmotná škoda na inom majetku. Za dopravnú nehodu sa považuje hmotná škoda prevyšujúca sumu 3 990 eur 

Ako postupovať pri nehode? 

Zákon o cestnej premávke zároveň definuje povinnosti vodiča pri dopravnej nehode a škodovej udalosti. 

Zastavte vozidlo a urobte potrebné opatrenia 

Ak ste vodičom, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne zastavte vozidlo. Urobte všetky potrebné opatrenia na to, aby:  

 • ste zachránili osobu alebo majetok ohrozený dopravnou nehodou, 

 • nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste nehody.  

Skôr, ako vystúpite z auta, zapnite výstražné smerovky a oblečte si reflexnú vestu. Tú by ste mali mať poruke v kabíne. Hneď potom umiestnite výstražný trojuholník. Ak sa nachádzate mimo obce, trojuholník umiestnite 50 metrov od vozidla, na diaľnici vo vzdialenosti 100 metrov. V obci môžete výstražný trojuholník umiestniť aj bližšie. Jednoducho, urobte všetko preto, aby nedošlo k ohrozeniu ďalších účastníkov cestnej premávky.  

Po ceste sa pohybujte čím najmenej. Snažte sa umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb. Zdržte sa však pritom konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Premiestniť vozidlá môžete len v prípade, ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky. V tom prípade ste však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy. Po nehode sa zdržte i požitia alkoholu alebo inej návykovej látky.  

Vedeli ste, že …

… PZP si viete vybaviť online? Nemusíte nikam chodiť. Na všetko vám stačí oficiálna stránka poisťovne.

Poskytnite prvú pomoc a volajte 112 

Hneď, ako je to možné, skontrolujte, či si nehoda vyžiadala zranených alebo škody na vozidlách. V prípade potreby poskytnite zranenej osobe alebo osobám prvú pomoc podľa svojich schopností a možností. Bezodkladne privolajte záchrannú službu na čísle 155 alebo linku pomoci na čísle 112, ktorá na miesto pošle záchranné zložky podľa potreby.   

Privolajte políciu  

K nehode následne zavolajte aj policajnú hliadku. Urobiť tak môžete na linkách 158 alebo 112. Políciu nemusíte volať pri každej nehode, určite však v prípadoch, kedy: 

 • došlo k zraneniu alebo usmrteniu účastníka nehody,    

 • došlo ku škode na vozidle alebo prepravovaných veciach, ktorá je pravdepodobne vyššia ako 3 990 eur, 

 • došlo k poškodeniu komunikácie alebo jej príslušenstva (napríklad dopravnej značky alebo zvodidiel), 

 • nedošlo k dohode účastníkov nehody o tom, kto ju spôsobil alebo im nie je známy ich priebeh, 

 • niektorý z účastníkov je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,  

 • účastník nehody nie je známy (nezastavil vozidlo, nepreukázal totožnosť, neposkytol údaje o poistení vozidla),  

 • došlo ku škode na majetku tretej osoby, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody (napríklad poškodenie fasády domu alebo oplotenia), 

 • došlo k škode na zaparkovanom aute, v ktorom sa užívateľ vozidla nenachádza.  

Po ohlásení dopravnej nehody zostaňte na mieste dopravnej nehody až do príchodu polície. Prípadne sa na toto miesto bezodkladne vráťte po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo ohlásení dopravnej nehody. Po príchode polície ste jej povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia. Policajná hliadka nehodu zdokumentuje. 

V prípade, že ide o udalosť nespĺňa vyššie uvedené požiadavky na privolanie polície, prítomnosť polície nie je nutná. Takáto situácia sa klasifikuje ako škodová udalosť

Vypíšte doklady pre poisťovňu 

Ak išlo o škodovú udalosť, spolu s ďalším účastníkom nehody vypíšte tlačivo Správa o nehode, ktoré ste povinný mať pri sebe. Jeho súčasťou je náčrt, ako k nehode došlo. Ak je vinníkom druhý vodič, požadujte od neho predloženie občianskeho preukazu a dokladu o PZP, z ktorého odpíšete potrebné údaje.  

Správu o nehode obidvaja podpíšete. Originál správy si ponecháva vinník nehody, ktorý škodu nahlási poisťovni. Kópiu tlačiva si ponecháva poškodený. Zároveň si dôkladne odfotografujte postavenie vozidiel a škody na nich. 

Kontaktujte poisťovňu  

Hneď, ako to bude možné, kontaktujte svoju poisťovňu a nahláste poistnú udalosť telefonicky alebo online cez web poisťovne. Častokrát vám priamo na mieste pomôže asistenčná služba poisťovne, ktorá vám zabezpečí odťah vozidla, návrat do miesta bydliska, náhradné vozidlo či mnohé ďalšie služby.   

Ak ste dopravnú nehodu zavinili vy, správu o nehode zaneste do poisťovne, prípadne to môže urobiť aj poškodený vodič. Poisťovni je potrebné nahlásiť dopravnú nehodu do 15 dní v prípade tuzemskej a do 30 dní pri zahraničnej nehode. Škoda na vozidlách môže byť podľa okolností preplatená z povinného zmluvného poistenia alebo z havarijného poistenia, v špecifických prípadoch aj z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. 

Havarijné poistenie

Uzatvorte najvýhodnejšie kasko aj vy

Vybavte si ho aj vy havarijné poistenie. Ak neviete, či je pre vás to pravé, porovnajte si ho prostredníctvom nášho porovnávača. Uzatvorte to najvýhodnejšie poistenie ešte dnes.