Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zníženie poistného plnenia

Čo je zníženie poistného plnenia? 

Zníženie poistného plnenia  je postup, ktorý sa uplatňuje v prípade postihu poisteného z dôvodu uvedenia nepravdivých informácií pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo závažného porušenia poistných podmienok (napr. vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu). Ak poistník porušil tieto povinnosti, poisťovňa je oprávnená znížiť plnenie z poistnej sumy v rozsahu podľa porušenia daných povinností. 


V prípade, že poistník neuhradil poistenie riadne a načas, poisťovni nárok na zníženie poistného plnenia nevzniká. V tomto prípade musí poistníkovi priznať rovnaké poistné plnenie ako v prípade riadneho uhradenia poistného, avšak s tým, že poistník je povinný dlžné poistné dodatočne uhradiť.