Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dlžné poistné

Čo je dlžné poistné?

Dlžné poistné je poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom dátume splatnosti poistného, teda v najneskorší deň povinnosti pripísania platby poistného na účet  poisťovateľa. Poistník, ktorý v stanovenom alebo dohodnutom dátume splatnosti poistného nezaplatil poisťovní poistné, sa označuje ako dlžník poistného.

Zánik poistenia pre nezaplatenie

Ak poistné nebolo zaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne, v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka poistenie pre nezaplatenie poistného zaniká, a to tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. To platí aj v prípade, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Tieto lehoty možno dohodou predĺžiť. 


Poisťovňa má nárok na dlžné poistné za čas, za ktorý poskytovala poistenému poistnú ochranu.