Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Živelné škody

Čo sú živelné škody?

Živelné škody  škody spôsobené na majetku,  škody na zdraví  alebo živote, ktoré vznikli pôsobením živelných rizík.  K živelným rizikám patria najmä povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, požiar, výbuch, blesk, víchrica, ľadovec, ťarcha snehu, pád predmetov, voda z vodovodných zariadení a ďalšie. Udalosť, ktorej vznik zapríčinilo pôsobenie živelného rizika, sa označuje ako živelná udalosť. 

Živelné poistenie 

Škody na majetku, škody na zdraví alebo živote, ktoré vznikli pôsobením živelných rizík, sa nazývajú živelné škody. Živelné riziká možno poistiť prostredníctvom tzv. živelného poistenia. Takéto poistenie chráni majetok pred rizikom poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti a je súčasťou viacerých typov poistení - napr. havarijného poistenia, poistenia nehnuteľnosti a ďalších.