Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zábrana škôd

Čo je zábrana škôd?

Zábrana škôd,  označovaná aj ako zábranná činnosť, je činnosť poisťovní zameraná na presadzovanie preventívnych opatrení, ktoré smerujú k znižovaniu rizika a rozsahu škôd.

Zábranná činnosť sa realizuje vo forme poskytovania finančných prostriedkov a úverov na preventívne opatrenia a zariadenia, výchovou a propagačnou činnosťou. 

Fond zábrany škôd

Na krytie nákladov na predchádzanie a znižovanie škôd a na propagáciu tejto činnosti (tzv. zábranné opatrenia) je určený jeden z účelových poistných fondov - tzv. fond zábrany škôd

Prostriedky z tohto fondu sa používajú na financovanie:

  • zábranných opatrení, realizáciou ktorých sa odstraňujú príčiny vzniku poistných udalostí alebo sa znižujú ich následky,

  • akcií zameraných na znižovanie škôd,

  • osvetovo-výchovných, vzdelávacích a propagačných akcií zameraných na znižovanie škôd.