Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Fond zábrany škôd

Čo je fond zábrany škôd?

Fond zábrany škôd definuje vyhláška Ministerstva financií č. 21/1993 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov. Poisťovňa vytvára štyri druhy fondov: 

Fond zábrany škôd je určený na krytie nákladov na predchádzanie a znižovanie škôd a na propagáciu tejto činnosti (tzv. zábranné opatrenia). Používa sa na financovanie:

  • zábranných opatrení, realizáciou ktorých sa odstraňujú príčiny vzniku poistných udalostí alebo sa znižujú ich následky,

  • akcií zameraných na znižovanie škôd,

  • osvetovo-výchovných, vzdelávacích a propagačných akcií zameraných na znižovanie škôd.

Z čoho sa tvorí fond zábrany škôd?

Fond zábrany škôd  sa tvorí z: 

  • prijatého poistného za neživotné poistenie, a to vo výške normatívu ustanoveného poisťovňou, najviac však do výšky 2 % prijatého poistného,

  • vrátených príspevkov poskytnutých poisťovňou na zábranné opatrenia,

  • úrokových výnosov prostriedkov fondu uložených v tuzemskom peňažnom ústave,

  • finančných prostriedkov poskytnutých poisťovni inými subjektmi na úhradu nákladov na realizáciu zábranných opatrení,

  • výnosov úverov poskytnutých z prostriedkov fondu,

  • čistého zisku.