Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vodičské oprávnenie

Čo je vodičské oprávnenie?

Vodičské oprávnenie,  označované aj ako vodičský preukaz, je doklad vydaný na základe zákona o cestnej premávke, ktorý preukazuje oprávnenie viesť vozidlo skupiny, na ktorú bol vodičský preukaz vydaný.   

Každá osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu. Tento doklad vydáva orgán Policajného zboru na základe udeleného prvého alebo ďalšieho vodičského oprávnenia. Držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu. 

Platnosť vodičského preukazu

Platnosť vodičského preukazu sa líši v závislosti od skupiny a tiež podľa veku vodiča:

1. platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v bode 3 nie je ustanovené inak,

2. platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v bode 3 nie je ustanovené inak,

3. platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je 5 rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.