Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zákon o cestnej premávke

Čo je zákon o cestnej premávke?

Zákon o cestnej premávke, známy pod označením  č. 8/2009 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,  upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel,  evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona. 

Časti zákona o cestnej premávke

Zákon o cestnej premávke má 8 častí:

1. časť: Základné ustanovenia

2. časť: Pravidlá cestnej premávky

3. časť: Dopravné nehody a evidencia dopravných nehôd

4. časť: Oprávnenia policajta pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky

5. časť: Vedenie vozidiel

6. časť: Evidencia vozidiel, evidovanie vozidiel a evidenčné čísla

7. časť: Zodpovednosť za porušenie povinností

8. časť: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia