Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Uzatvorenie poistenia

Čo je uzatvorenie poistenia? 

Uzatvorenie poistenia, označované aj ako uzatvorenie návrhu poistnej zmluvy, znamená podpísanie návrhu poistnej zmluvy poistníkom a poisťovňou. Prijatím návrhu poistnej zmluvy zo strany poisťovne dochádza ku vzniku poistnej zmluvy.

Uzavretie poistenia podľa Občianskeho zákonníka

Podľa § 792 Občianskeho zákonníka  je na uzavretie poistnej zmluvy  potrebné, aby bol návrh prijatý v lehote, ktorú určil navrhovateľ, a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keď navrhovateľ dostane oznámenie o prijatí svojho návrhu.

Návrh poistiteľa možno prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, ak sa tak stane vo vyššie uvedenej lehote. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, len čo bolo poistné zaplatené.