Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Storno poistnej zmluvy

Čo je storno poistnej zmluvy?

Storno poistnej zmluvy znamená  zrušenie poistnej zmluvy, ku ktorému dochádza jej výpoveďou alebo neplatením poistného v stanovenej lehote. Stornovaná poistná zmluva sa zakladá do registra stornovaných poistení. 

Výpoveď poistnej zmluvy

Výpoveď poistnej zmluvy sa riadi všeobecnými poistnými podmienkami poisťovne a 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka, podľa ktorého existuje na ukončenie zmluvy niekoľko dôvodov: 

  • výpoveď ku koncu poistného obdobia - v predstihu minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia,

  • do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy,

  • nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

Ďalšie dôvody na ukončenie poistnej zmluvy sa spájajú s konkrétnymi typmi poistenia - napríklad pri poistení vozidiel môže byť dôvodom krádež vozidla, pri životnom poistení úmrtie poisteného a podobne.