Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Koniec poistného obdobia

Čo je koniec poistného obdobia?

Koniec poistného obdobia je  dátum, po uplynutí ktorého sa končí poistné obdobie a ktorým sa môže ukončiť platnosť poistnej zmluvy, ak sa automaticky nepredlžuje. Tento dátum je dôležitý predovšetkým z hľadiska vzniku a zániku práv poisteného na poistné plnenie, a zároveň nároku poisťovne na úhradu poistného. 

Tento termín sa používa pri poisteniach, ktoré sú uzavreté na určitú dobu. Koniec poistného obdobia sa  dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy a v zmluve musí byť tiež jednoznačne uvedený. Ak sa zmluva uzatvorená na dobu určitú predlžuje automaticky na ďalšie poistné obdobie, poistený musí oznámiť svoj úmysel ukončiť takúto zmluvu pred jej skončením vo výpovednej lehote určenej v poistných podmienkach.