Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Skutočný vek

Čo je skutočný vek?

Skutočný vek, nazývaný aj fyzický vek, je ozajstný vek fyzickej osoby alebo veci, ktorý zohľadňuje presný a úplný dátum narodenia alebo nadobudnutia. 

Skutočný vek v poistení

Napríklad v prípade poistenia úrazu a choroby je poistník povinný v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy uviesť pravdivé údaje o svojom veku a ostatné údaje. Ak je uvedený vek iný ako skutočný, poisťovňa má právo za stanovených podmienok upraviť podmienky uzavretej poistnej zmluvy podľa skutočných údajov. Skutočný vek nesmie byť mimo rámec sadzieb poisťovne, v opačnom prípade má poisťovňa právo poistnú zmluvu zrušiť. 

V poistení sa pracuje aj tzv. vstupným vekom, ktorý predstavuje rozdiel medzi   kalendárnym rokom  začiatku poistenia a kalendárnym rokom narodenia poisteného. Napríklad pri životnom poistení môže mať poisťovňa určený maximálny vstupný vek 70 rokov a za dieťa sa považuje osoba s maximálnym vstupným vekom 18 rokov. Od vstupného veku sa môže odvíjať aj výška poistného.