Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Rozsah vzniknutej škody

Čo je rozsah vzniknutej škody?

Rozsah vzniknutej škody znamená mieru poškodenia  nehnuteľnosti, zariadenia domácnosti alebo inej veci. 

Rozsah vzniknutej škody  je v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie potrebné preukázať. Škodovú udalosť treba bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi a podať mu vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu následkov a preukázať tiež vznik a rozsah vzniknutej škody. 

Ak nastala škodová udalosť, je potrebné urobiť také opatrenia, aby sa rozsah vzniknutej škody nezväčšoval. Rozsah poškodenia je potrebné bezprostredne po vzniku škody zdokumentovať, najlepšie vo forme fotodokumentácie. 

Ocenenie škody

Rozsah vzniknutej škody v peňažnom vyjadrení sa vykonáva ocenením škody, a to na základe:  

  • právnych predpisov - zákon, vyhláška alebo nariadenie vlády, ministerstva či iného štátneho úradu, ktorý stanovuje pravidlá fungovania fyzických osôb a právnických osôb vo väčšine situácií bežného života,  

  • cenových predpisov - stanovujúce výšku cien na základe určitých kritérií,

  • vzájomnej dohody zúčastnených strán.