Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Registrácia poistnej udalosti

Čo je registrácia poistnej udalosti?

Registrácia poistnej udalosti je proces identifikácie a evidencie účastníkov poistnej udalosti a miesta poistnej udalosti. Tento súhrn pracovných operácií je súčasťou likvidácie poistnej udalosti. 

Registrácia poistnej udalosti zahŕňa nahlásenie škodovej udalosti poisteným  klientom  telefonicky, e-mailom alebo poštou. Poistený je povinný nahlásiť všetky dôležité údaje o vzniku poistnej udalosti na predpísanom tlačive. Každá poistná udalosť má po registrácii pridelené svoje číslo, pod ktorým je po celú dobu šetrenia a likvidácie evidovaná.

Čo zahŕňa registrácia poistnej udalosti?

Registrácia poistnej udalosti zahŕňa:

  • zápis do denníka poistných udalostí  - v denníku musia byť uvedené typ, poradové číslo a odvetvie poistnej udalosti, mená a adresy poisteného a poškodeného, dátum vzniku a hlásenia poistnej udalosti, 

  • overenie platnosti poistnej zmluvy, 

  • vedenie ďalšej evidencie pre sledovanie škodového priebehu.