Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Predvídateľné riziko

Čo je predvídateľné riziko?

Predvídateľné riziko je riziko, u ktorého je možné predpokladať, že vznikne. Na toto riziko uzatvára poistník   s poisťovňou poistnú zmluvu. Okrem predvídateľných rizík existujú aj nepredvídateľné riziká, teda také, ktorých výskyt nie je možné spoľahlivo predvídať. 

Typ posudzovaného nebezpečenstva a pravdepodobnosť jeho výskytu hrajú významnú úlohu pre stanovenie typu udalostí, ktoré sa považujú za poistiteľné   a ktoré naopak predstavujú nepoistiteľné riziko

Hodnotenie rizika

Hodnotenie rizika je proces posudzovania miery pravdepodobnosti vzniku posudzovaného rizika. Od toho, ako poisťovňa ocení dané riziko, závisí výška poistného i podmienky poistnej zmluvy. 

Na ocenenie rizika používa poisťovňa množstvo hodnotiacich faktorov. Na to, aby mohla poisťovňa vypočítať primerané poistné, musí vedieť vyčísliť aj pravdepodobnosť výskytu poisťovaného rizika. Tá sa určuje na základe analýzy minulých údajov s podobným rizikom. Napríklad v životnom poistení môžu byť poistení pre prípad smrti rozdelení do rizikových skupín podľa veku, povolania, miesta bydliska, fajčiar/nefajčiar.