Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Právnická osoba

Kto je právnická osoba?

Právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku, ktorá je vytvorená na určitý účel. Môže to byť podnikateľský i nepodnikateľský subjekt. Právnická osoba nadobúda spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony (právnu subjektivitu) svojím vznikom, teda zápisom do príslušného registra (napr. obchodného registra). 

V Slovenskej republike je vznik právnickej osoby podmienený zákonnými predpismi, ktoré sú špecifické pre každý typ právnickej osoby. Podľa Občianskeho zákonníka sú právnickými osobami: 

  • združenia fyzických alebo právnických osôb - napr. obchodné spoločnosti, občianske združenia, 

  • účelové združenia majetku - napr. nadácie,

  • jednotky územnej samosprávy - napr. obce,

  • iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon - napr. banky.

Formy podnikania právnických osôb

Právnické osoby môžu podnikať rôznymi formami, napríklad ako:

  • obchodná spoločnosť - verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, 

  • družstvo, 

  • nadnárodná spoločnosť - Európske zoskupenie hospodárskych záujmov, Európska spoločnosť, Európske družstvo.