Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Obchodný register

Čo je obchodný register?

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov,  prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Subjekty v obchodnom registri

Do obchodného registra sa zapisujú:

  • obchodné spoločnosti  - akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, sa zapisujú povinne, 

  • fyzické osoby s bydliskom na území SR sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon,

  • zahraničné osoby - fyzické osoby s bydliskom mimo územia SR alebo právnické osoby so sídlom mimo územia SR, ktoré majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území SR.

Výpis z obchodného registra

Výpis z registra obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú a sú v ňom uvedené ku dňu vyhotovenia výpisu. Každý, kto má záujem o právne použiteľný výpis z obchodného registra, sa musí obrátiť sa so žiadosťou o výpis na príslušný súd, ktorý vedie obchodný register - tzv. registrový súd.