Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poisťovňa iného štátu

Čo je poisťovňa iného štátu? 

Poisťovňa iného štátu je právnická osoba s oprávnením na poisťovaciu činnosť so sídlom mimo Slovenskej republiky. 

Legislatívna úprava

Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve pritom rozoznáva tieto pojmy: 

  • poisťovňa z iného členského štátu - právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v domovskom členskom štáte;

  • pobočka poisťovne z iného členského štátu - organizačná zložka poisťovne z iného členského štátu umiestnená na území Slovenskej republiky; za pobočku sa považuje aj zriadenie kancelárie vedenej zamestnancom poisťovne z iného členského štátu alebo inou osobou, ktorá má oprávnenie časovo neobmedzene vykonávať poisťovaciu činnosť v mene poisťovne z iného členského štátu;

  • zahraničná poisťovňa - právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo;

  • pobočka zahraničnej poisťovne - organizačná zložka zahraničnej poisťovne umiestnená na území Slovenskej republiky,  ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu.