Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistné obdobie

Čo je poistné obdobie?

Poistné obdobie  je časové obdobie, na ktoré je uzatvorená   poistná zmluva  a/alebo  poistné krytie. Ide o časť   poistnej doby, ktorá je stanovená v poistnej zmluve alebo stanovená právnym predpisom, za ktorú je potrebné v stanovených termínoch platiť bežné poistné.

Podľa Občianskeho zákonníka je poistným obdobím obdobie, za ktoré sa platí poistné, ak nie je dohodnuté inak. Poistné obdobie je v závislosti od podmienok jednotlivých poisťovní možné dojednať ako ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné. Poistné na obdobie kratšie ako jeden rok sa u dlhodobých poistení pritom spravidla stanovuje z ročného poistného delením počtom poistných období v roku. Za frekventovanejšie ako ročné platby môže poisťovňa stanoviť prirážku. Prvé poistné a poistné u krátkodobých poistení sa platí spravidla pri dojednaní poistnej zmluvy.