Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistné krytie

Čo je poistné krytie?

Poistné krytie je záväzok poisťovne poskytnúť poistné plnenie  poistenému   alebo poškodenému na prevzaté poistné riziko, ktoré je predmetom tohto krytia, a to len do výšky limitu poistného krytia a za podmienok ustanovených v poistnej zmluve

Poistné krytie je vymedzené rozsahom dojednaných poistných rizík a limitov poistných súm, dojednanou spoluúčasťou a prípadnými pripoisteniami, a zároveň obmedzené prípadnými výlukami z poistenia

Limit poistného krytia

Limit poistného krytia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne, ktorá musí byť uvedená v poistnej zmluve. Znamená hornú hranicu poistného krytia poisťovne na jednu škodovú udalosť. Napríklad limit poistného krytia pre   povinné zmluvné poistenie je stanovená zákonom a musí byť najmenej:

  • 5 240 000 eur za škodu spôsobenú na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,

  • 1 050 000 eur  za škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených. 

Niektoré poisťovne však ponúkajú aj vyššie ako zákonom stanovené limity - napríklad až 10 000 000 eur pre škody na zdraví a rovnako 10 000 000 eur pre škody na majetku.