Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistná doba

Čo je poistná doba?

Poistná doba je časové obdobie, na ktoré je uzatvorená poistná zmluva a/alebo poistné krytie.  Poistná doba štandardne začína plynúť dátumom začiatku poistenia a končí sa dátumom konca poistenia, poistenie však môže byť uzavreté aj dobu neurčitú alebo ako tzv. večné poistenie. Poistná doba môže byť rozdelená do poistných období, za ktoré sa platí poistné. 

Typy poistenia

Z hľadiska poistnej doby teda rozoznávame:

  • poistenie na dobu určitú -  má stanovený začiatok i koniec poistenia a uzatvára sa ako krátkodobé alebo dlhodobé poistenie, 

  • poistenie na dobu neurčitú -  koniec poistenia nie je vopred stanovený, 

  • večné poistenie - v životnom poistení je koniec poistenia určený dňom, kedy poistený umrie, bez ohľadu na dĺžku trvania poistenia; poistenie sa končí smrťou a výplatou poistného plnenia.