Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistená vec

Čo je poistená vec?

Poistená vec je vec, ktorá je predmetom poistenia a vzťahuje sa na ňu poistné krytie.  

Veci sa poisťujú v rámci majetkového poistenia. Z tohto poistenia poisťovňa poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá v zmysle dojednaných poistných podmienok postihla poistený majetok. Majetok je možné poistiť na rôzne riziká, pričom základným rizikom sú živelné udalosti. 

Pri stanovení výšky poistného sa vychádza z tzv. poistnej hodnoty, ktorou je hodnota poistenej veci. V čase poistnej udalosti sa stanovuje tzv. časová cena, teda cena poškodenej veci vypočítanej z ceny rovnakej novej alebo porovnateľnej veci, od ktorej sa odpočíta zrážka za opotrebenie.