Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Netto poistné

Čo je netto poistné?

Netto poistné, označované aj ako čisté poistné, je  výsledné poistné, ktoré dostaneme po odrátaní zľavy poisťovne z   brutto poistného.  Toto poistné má pokrývať priemernú škodovosť v tom-ktorom riziku.

Kalkulačný vzorec pre poistné 

Pripočítaním výkyvovej prirážky, prirážky na zábranu škôd, režijnej prirážky a ziskovej prirážky k netto poistnému vzniká tzv.  brutto poistné, teda poistné v hrubej výške, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu. Ide o tzv. kalkulačný vzorec pre brutto poistné

PB = PN + Pv + PZ + PR + Pz

PB = brutto poistné

PN  = netto poistné

Pv = výkyvová prirážka

Pz = prirážka na zábranu škôd

PR = réžijná prirážka

Pz = zisková prirážka