Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Naturálne plnenie

Čo je naturálne plnenie?

Naturálne plnenie je vecné plnenie poisťovne, ktoré predstavuje konkrétnu službu alebo poskytnutie predmetov, ktoré boli poistnou udalosťou poškodené, zničené alebo odcudzené. 

Okrem peňažného plnenia ide o ďalší možný spôsob poskytnutia poistného plnenia zo strany poisťovne, ktoré sa poskytuje pri vzniku poistnej udalosti na základe poistnej zmluvy alebo zákona. 

Ako sa poskytuje naturálne plnenie?

Naturálne poistné plnenie musí byť dohodnuté v poistnej zmluve a poisťovateľom môže byť poskytnuté opravou, výmenou alebo náhradou predmetu poistenia, pričom optimálny spôsob opravy alebo výmenu poškodených vecí určuje poisťovateľ. Naturálnym plnením môže byť napríklad aj lekárske ošetrenie, lieky, zabezpečenie náhradného vozidla po dopravnej nehode a podobne.