Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Náhradné vozidlo

Čo je náhradné vozidlo?

Náhradné vozidlo je vozidlo, ktorého zapožičanie zabezpečí  asistenčná služba poisťovne v prípade nefunkčnosti poisteného vozidla. 

Nárok na náhradné vozidlo

Nárok na náhradné vozidlo má poistený z povinného zmluvného poistenia vinníka dopravnej nehody. Nutnosť zapožičania náhradného vozidla je totiž súčasťou škody, ktorá poškodenému pri poistnej udalosti vznikla. Poškodený si môže prenajať len porovnateľné motorové vozidlo. Náhradné vozidlo nemôže byť vyššej triedy než poškodené motorové vozidlo. 

Poškodený musí poisťovni preukázať, že si motorové vozidlo prenajal, a to predložením nájomnej zmluvy a ďalších dokladov požadovaných poisťovňou. Poisťovňa následne oprávnenosť nákladov posúdi a nahradí skutočnú škodu v rozsahu nutne a účelne vynaložených nákladov.