Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Následok choroby

Čo je následok choroby?

Následok choroby je poškodenie zdravia, ktoré vzniklo ako následok ochorenia. 

Následky choroby v poistení

Poistenie následkov choroby je súčasťou životného poistenia. Spravidla je možné uzavrieť doplnkové poistenie najčastejších chorôb, prípadne aj pripoistenie následkov kritických chorôb alebo úrazov.  

Poistné plnenie sa vypláca v prípade, že poistná udalosť nastala ako následok choroby alebo následok úrazu, ku ktorým  došlo v dobe trvania poistenia krytých uzavretým poistením a k poistnej udalosti došlo v dobe trvania uzavretého poistenia. Poistné plnenie sa poskytuje vo výške percenta z poistnej sumy podľa závažnosti následku ochorenia alebo následku úrazu.

Následky choroby sa ošetrujú aj v cestovnom poistení, z ktorého sa kryjú liečebné náklady, ktoré vzniknú na poistenej ceste ako následok choroby alebo úrazu krytých uzavretým poistením.