Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Náraz vozidla

Čo je náraz vozidla?

Náraz vozidla je  zrážka vozidla s iným motorovým vozidlom, inou prekážkou, vecou alebo osobou, ktorého výsledkom je okamžité poškodenie alebo zničenie pri náraze. Na rozdiel od stretu, pri ktorom ide o zrážku motorového vozidla s pohybujúcim sa vozidlom, pri náraze ide o zrážku s nepohyblivou prekážkou

V dôsledku nárazu či stretu motorového vozidla vzniká havária, resp.   dopravná nehoda

Dopravná nehoda

Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke je dopravná nehoda taká udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,

  • uniknú nebezpečné látky alebo

  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona. 

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak:

  • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,

  • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo

  • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. 

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.