Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Havária

Čo je havária?

Havária je iný výraz pre dopravnú nehodu, ktorá môže vzniknúť ako:

  • náraz - zrážka motorového vozidla s nepohyblivou prekážkou (napríklad stĺp, stojaci automobil, stena a podobne) alebo

  • stret - zrážka motorového vozidla s pohybujúcim sa objektom (iný automobil, zviera, človek a ďalšie). 

Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke je dopravná nehoda taká udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,

  • uniknú nebezpečné látky alebo

  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona.  

Aký je rozdiel medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou?

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak:

  • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,

  • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo

  • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. 

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa nepovažujú za dopravnú nehodu, ale sú škodovou udalosťou. Jeden z najdôležitejších rozdielov medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou je výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách vrátane prepravovaných vecí alebo hmotná škoda na inom majetku. Za dopravnú nehodu sa považuje hmotná škoda prevyšujúca sumu 3 990 eur.