Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Karenčná lehota

Čo je karenčná lehota? 

Karenčná lehota, známa aj pod označením karenčná doba alebo ochranná lehota, je časové obdobie, počas ktorého poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti nemusí poistenému alebo poškodenému poskytnúť poistné plnenie. Túto lehotu stanovuje poisťovňa v poistných podmienkach. 

Kedy sa uplatňuje karenčná lehota? 

Karenčná lehota sa uplatňuje napríklad pri životnom poistení, kedy si poisťovňa v poistných podmienkach stanoví určité obdobie od podpisu zmluvy, počas ktorého neplatí poistná ochrana. Ak by zmluvu o životnom poistení uzavrela osoba trpiaca vážnou chorobou, ktorá by poisťovňu na túto chorobu neupozornila, počas karenčnej doby by v prípade jej smrti poisťovňa nevyplatila poistné plnenie.

Karenčnou dobou je tiež čakacia doba, počas ktorej poisťovňa v prípade choroby ešte nevypláca plnenie. Napríklad v prípade, ak má byť denná dávka vyplácaná od 15. dňa práceneschopnosti, nárok na poistné plnenie vzniká len pri práceneschopnosti v trvaní 15 a viac dní.