Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kancelária poisťovní

Čo je kancelária poisťovní?

Kancelária poisťovní  je skrátený výraz pre Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, právnickú osobu, ktorá bola zriadená zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zákon o PZP). 

Členmi kancelárie poisťovní sú poisťovatelia, ktorí sú oprávnení vykonávať povinné zmluvné poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Úlohy kancelárie poisťovní

V súlade so zákonom kancelária:


  • spravuje poistný garančný fond,

  • vykonáva hraničné poistenie

  • zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti,

  • uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektmi zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd,

  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti,

  • podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave a na predchádzaní poistným podvodom v poistení v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel,

  • vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti, 

  • vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti,

  • na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.