Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Fond rezerv poistného

Čo je fond rezerv poistného?

Fond rezerv poistného definuje vyhláška Ministerstva financií č. 21/1993 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov. Poisťovňa vytvára štyri druhy fondov: 

Fond rezerv poistného ako technická rezerva životného poistenia je dlhodobý zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z jednotlivých druhov životného poistenia, ktoré sú splatné v budúcom období.  Tento fond sa používa na: 

  • úhradu záväzkov vyplývajúcich zo spravovaných životných poistení,

  • úhradu osobitných prémií poskytovaných poisťovňou v životnom poistení,

  • zúčtovanie poistného v prípadoch, v ktorých poisťovňa na základe zmluvy poskytuje poistnú ochranu bez platenia poistného,

  • nadobudnutie nehnuteľností, štátnych dlhopisov a ostatných cenných papierov s tým, že nákupy iných cenných papierov ako štátnych dlhopisov nesmú prevýšiť 30 % priemerného stavu fondu,

  • úhradu zaisťovania jednotlivých druhov životného poistenia.

Z čoho sa tvorí fond rezerv poistného?

Fond rezerv poistného sa tvorí z:

  • prijatého poistného z jednotlivých druhov životného poistenia vo výške určenej poisťovňou v kalkulácii výšky poistného a zo zaisťovania životných poistení,

  • výnosov štátnych dlhopisov a iných cenných papierov nadobudnutých z prostriedkov fondu a z výnosov úverov poskytnutých z prostriedkov fondu,

  • výnosov nehnuteľností nadobudnutých z prostriedkov fondu,

  • ostatných výnosov prostriedkov fondu, najmenej vo výške 85 %,

  • čistého zisku.