Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dobropis poistného

Čo je dobropis poistného? 

Dobropis poistného je iný výraz používaný pre preplatok poistného.  Ide o rozdiel medzi sumou poistného, ktoré poistník uhradil a  bežným poistnýmbežným poistným, ktoré je stanovené na dohodnuté poistné obdobie vo výške stanovenej v poistnej zmluve. Ak je tento rozdiel kladný, poisťovňa vystaví poistníkovi dobropis.

K tomuto kroku dochádza na základe vyúčtovania poistného, ktorého výsledkom nemusí byť len dobropis, ale aj doúčtovanie poistného, teda záporného rozdielu medzi uhradeným a stanoveným poistným. Poisťovňa spravidla určí termín splatnosti, ktorý sa začína od doručenia vyúčtovania poistného poistenému.