Poistenie batožiny

Ak pri cestách do zahraničia myslíte na cestovné poistenie, nemali by ste zabudnúť ani na pripoistenie batožiny. Jej strata či krádež totiž dokáže dovolenku v zahraničí poriadne predražiť.

cestovní pojištění s časovým údajem

Klasické cestovné poistenie niekedy nestačí 

Cestovné poistenie spravidla vytvára základný balík a rôzne pripoistenia. V základnom balíku cestovného poistenia je vždy zahrnuté poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby. Tento základný balík si môžete prostredníctvom pripoistení rozšíriť tak, aby pokrývali riziká, ktoré na cestách budete potrebovať. Jedným z pripoistení je aj poistenie batožiny a vecí osobnej potreby (ďalej len poistenie batožiny).  

Na čo slúži poistenie batožiny? 

Poistenie batožiny sa vzťahuje na veci osobnej potreby, športové potreby, elektroniku, cennosti i doklady, ktoré sú obvyklé pre účel cesty. Môže ísť teda napríklad o oblečenie, kufre, osobné potreby a iné veci, ktoré si so sebou bežne vezmete napríklad na dovolenku. Poistenie sa pritom vzťahuje aj na veci, ktoré ste si v zahraničí kúpili. 

Poistenie batožiny kryje celú batožinu v určitej poistnej sume, pričom výška náhrady za jednu vec je obvykle limitovaná určitou sumou. Toto poistenie vám zabezpečí finančnú náhradu v prípadoch, ktorými sú najmä: 

  • Krádež batožiny 

Poistnou udalosťou v tomto prípade je, ak vám bol majetok v dôsledku krádeže nielen odcudzený, ale aj zničený alebo inak poškodený. Pozor však, poistenie vám nekryje škodu spôsobenú krádežou vecí, ktoré ste ponechali bez dohľadu, ale ani vecí, ktoré vám boli odcudzené vreckovou krádežou. Poisťovňa vám škodu spôsobenú krádežou preplatí len vtedy, ak bola prekonaná prekážka, teda napríklad vylomenie zámku, batožinového priestoru v aute a podobne. To sa však nevzťahuje na stan či príves, a to ani v prípade, že boli uzamknuté. 

  • Zničenie batožiny živelnou udalosťou 

Poistenie vás ochráni aj vtedy, ak boli vaše veci zničené živelnou udalosťou, ako sú požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, lavína, pád predmetov, zemetrasenie či výbuch sopky. 

  • Strata batožiny 

Aj v zahraničí môže dôjsť k strate batožiny - či už v dôsledku dopravnej nehody alebo pri jej preprave, napríklad leteckou spoločnosťou. Pripoistenie batožiny ráta aj s takýmito situáciami.  

  • Cestovné doklady 

Samostatnou kapitolou v rámci batožiny sú osobné doklady, ako sú napríklad vodičský preukaz či cestovné doklady. Ak došlo k strate, zničeniu alebo krádeži dokladov, poisťovňa vám uhradí zadováženie náhradných dokladov v zahraničí

Výluky z poistenia batožiny 

Každá poisťovňa má vo svojich podmienkach uvedené, na čo sa poistenie batožiny nevzťahuje. Okrem vyššie uvedených situácií, ako napríklad krádež batožiny zo stanu či vreckové krádeže, vám poisťovňa škodu nepreplatí ani v ďalších prípadoch, napríklad:  

  • Ak so sebou beriete niečo cennejšie, napríklad notebook alebo inú drahú výpočtovú techniku, takéto veci si zvlášť pripoistite. Nadštandardné poistenie vám zaistí preplatenie jej plnej ceny. 

  • Základné cestovné poistenie nekryje klenoty, šperky, umelecké predmety ani väčšie obnosy peňazí. Aj tieto si dajte poistiť samostatne.  

  • Právo na poistné plnenie nevzniká, ak bola poistená vec poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená zámerne a rovnako ani v prípade, ak bola uskladnená v poškodenej alebo zničenej batožine. 

Na čo si dať pozor 

Všeobecné pravidlá a výluky z poistenia sú v jednotlivých poisťovniach veľmi podobné. Keď si však vyberáte cestovné poistenie, pri poistení batožiny si všímajte najmä výšku poistných limitov. V niektorých prípadoch môže byť nízky napríklad poistný limit na elektroniku - vzhľadom na vysoké obstarávacie náklady. Elektroniku, športové vybavenie a ďalšie veci je potrebné v niektorých poisťovniach poistiť zvlášť

Nezabudnite ani na to, že v prípade odcudzenia batožiny budete musieť poisťovni predložiť potrebné doklady. Budete potrebovať dokumenty, ktoré dokladujú nadobúdaciu cenu ukradnutých vecí a aj dátum, kedy ste ich zakúpili. V prípade krádeže ste navyše povinný túto skutočnosť oznámiť na miestnej polícii a poskytnúť poisťovni kópiu policajného záznamu. Ak došlo k strate batožiny pri jej preprave, vyžiadajte si potvrdenie o škodovej udalosti priamo do prepravcu.  

Neviete si dať rady, kde si vybrať najvýhodnejšie cestovné poistenie s pripoistením batožiny? Nechajte to na nás. Porovnajte si jednoducho ponuky cestovného poistenia jednotlivých poisťovní prostredníctvom online kalkulačky a vyberte si to najvýhodnejšie poistenie pre vaše cestovanie. 

Potrebujete poradiť?

V prípade akejkoľvek otázky v súvislosti s cestovným poistením či poistením batožiny neváhajte kontaktovať našich špecialistov, ktorí vám radi poradia.

Ako u nás funguje porovnávanie


Základné údaje

Pripravte si základné údaje o cieľovej krajine, termíne, o type cesty a informácie o počte a veku poisťovaných osôb.


Zoznam ponúk

Zobrazíme vám vhodné ponuky overených poisťovní s uvedením ceny poistného a limitov poistného krytia.


Spresňovanie

Zmenou cieľa a typu cesty, termínov či rozsahu poistenia môžete zobrazené ponuky a ceny ďalej spresňovať.

Uzavretie zmluvy

Vyberte si ktorúkoľvek zo zobrazených ponúk a zmluvu môžete uzavrieť priamo cez webovú stránku alebo telefonicky.