Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zodpovednosť za škodu

Čo je zodpovednosť za škodu? 

Zodpovednosť za škodu znamená povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby niesť následky svojho nedbanlivého konania v občianskom živote, ako zamestnanec voči zamestnávateľovi, pri vykonávaní profesnej činnosti, za vadný výrobok, za škody na životnom prostredí a podobne. 

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje náhradu škody, ktorú spôsobila poistená fyzická alebo právnická osoba svojou činnosťou, prevádzkou nehnuteľnosti alebo motorového vozidla, plavidla, lietadla a inými vlastnými alebo požičanými vecami, ktoré používa a v prípade podniku prevádzkovaním obchodu, výroby alebo inej živnosti, a tiež výrobkami, ktoré poistený vyrába a predáva.

Rozlišujeme viacero typov poistných produktov poistenia zodpovednosti za škodu, napríklad:

  • poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľov dopravných prostriedkov - za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), plavidla či lietadla,

  • poistenie občianskej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti, poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi,

  • poistenie zodpovednosti podnikateľov - poistenie všeobecnej alebo prevádzkovej zodpovednosti za škodu, poistenie environmentálnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu a podobne.