Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zníženie poistnej sumy

Čo je zníženie poistnej sumy? 

Zníženie poistnej sumy  znamená pokles výšky poistnej sumy na základe pokynu poisteného, poistných podmienok alebo iných skutočností.

Dôvody zníženia poistnej sumy

V prípade, že ide o zníženie poistnej sumy na základe pokynu poisteného, spravidla sa vykonáva na základe žiadosti o zmenu v poistnej zmluve. 

Obmedzenie poistného plnenia zo strany poisťovne môže nastať napríklad v prípade, že poistník pri uzatváraní poistnej zmluvy neuviedol pravdivé alebo úplné informácie, čo môže  viesť nielen k zníženiu, ale aj úplnému odmietnutiu plnenia zo strany poisťovne. Ďalším dôvodom na zníženie poistného plnenia môže byť skutočnosť, že k poistnej udalosti došlo následkom požitia alkoholu alebo návykových látok poisteným, prípadne v priamej súvislosti s konaním poisteného, pre ktoré bol uznaný súdom za vinného zo spáchania trestného činu a podobne.