Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Živelné riziko

Čo je živelné riziko?

Živelné riziko, označované aj ako živel, predstavuje súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný. Udalosť, ktorej vznik zapríčinilo pôsobenie živelného rizika, sa nazýva živelná udalosť. Živelné riziká možno poistiť prostredníctvom tzv. živelného poistenia, ktoré chráni majetok pred rizikom poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti. 

Typy živelných rizík

Medzi živelné riziká patria najmä:

 • povodeň -  prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku alebo iných povrchových vôd na území mimo koryta rieky s dôsledkami v podobe vzniku škody, 

 • záplava - vytvorenie súvislej vodnej plochy na väčšom území bez možnosti prirodzeného odtoku počas určitej doby,

 • zemetrasenie - otrasy zemského povrchu spôsobené pohybom zemskej kôry dosahujúce v mieste poistenia aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice,

 • zosuv pôdy - zosunutie pôdy pôsobením gravitácie a porušením dlhodobej rovnováhy svahov zemského povrchu, 

 • požiar -  oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza horenie a ktorý vznikol mimo určeného ohniska alebo ho opustil a šíri sa ďalej vlastnou vôľou,

 • výbuch -  náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynu alebo pár, 

 • blesk -  silný elektrický výboj vznikajúci v mrakoch, ktorý pri dopade na zem, budovu alebo iné predmety a spôsobuje škody v dôsledku zmeny napätia alebo pôsobenia tepla,

 • víchrica -  dynamické pôsobenie hmoty vzduchu pohybujúcej sa rýchlosťou 75 km/h alebo rýchlejšie, 

 • ľadovec -  kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajúce na poistenú vec, čím dochádza k jej poškodeniu alebo zničeniu, 

 • ťarcha snehu -  pôsobenie hmoty snehu a najmä jeho hmotnosti na vec alebo miesto, 

 • pád veci - neriadený a nekontrolovaný pád akéhokoľvek predmetu (stromov, stožiarov, lavín a iných predmetov), 

 • voda z vodovodných zariadení  - voda unikajúca mimo miesto určenia hlavne z vodo-, teplo- či ho­rúcovodných potrubí, armatúr, sanitárnych zariadení, zariadení na ohrev vody alebo spotrebičov, ako sú práčky, umývačky, sušičky či WC.