Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zásady likvidácie

Čo sú zásady likvidácie?

Zásady likvidácie   pracovné metódy, postupy a pokyny, ktoré sú určené likvidátorom pre  likvidáciu poistnej udalosti.  Likvidátor postupuje podľa smerníc poisťovne, poistnej zmluvy a poistných podmienok. Pomocou nich posúdi oprávnenosť nárokov poisteného alebo poškodeného na náhradu škody a rozhodne o priznaní alebo odmietnutí poistného plnenia poisťovne.   

Likvidácia poistnej udalosti

Ako  likvidácia poistnej udalosti  sa pritom označuje  proces od zistenia príčin vzniku poistnej udalosti, cez obhliadku poškodeného poisteného predmetu až po rozhodnutie o spôsobe riešenia poistnej udalosti. Riešením môže byť zamietnutie poistnej udalosti, čiastočná úhrada nákladov poistnej udalosti alebo úplná úhrada nákladov poistnej udalosti. 

Likvidácia poistnej udalosti pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • registrácia poistnej udalosti,

  • obhliadka poškodenej veci,

  • vyznačenie a overenie poistného krytia,

  • doručenie potrebných dokumentov,

  • výpočet poistného plnenia,

  • účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti.