Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zánik poisteného rizika

Čo je zánik poisteného rizika?

Zánik poisteného rizika zahŕňa situácie, kedy dôjde:

  • k úplnému zničeniu predmetu poistenia - zánik rizika vzťahujúceho sa na poistenú vec (napríklad krádež, lúpež, živelné riziká) alebo

  • k zmene vlastníka predmetu poistenia - napríklad riziko zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (PZP) - pri zmene vlastníka vozidla.Zánikom poisteného rizika automaticky zaniká platnosť časti poistnej zmluvy (v prípade poistenia viacerých vecí) alebo poistnej zmluvy ako celku (pri poistení jedného rizika alebo veci). Zánikom poistného rizika zároveň dochádza k zániku poistenia, teda k ukončeniu platnosti poistenia, resp. poistnej zmluvy na základe podmienok stanovených zákonom.