Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zákonná lehota

Čo je zákonná lehota?

Zákonná lehota, označovaná aj ako zákonom stanovená lehota, je časové obdobie, ktoré je stanovené zákonom na konkrétny úkon. 

Zákonné lehoty v poistení

Príkladom zákonných lehôt v poistení sú lehoty, ktoré platia pri výpovedi poistnej zmluvy. Zánik poistenia sa riadi podľa Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje, že: 

  • poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím, 

  • poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, pričom platí 8-denná výpovedná lehota, ktorej uplynutím poistenie zanikne, 

  • poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti a podobne.